Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

page1image31397312

Artikel 1 - Aard van de verbintenis

ONTPOP zal in functie van de door haar voorgestelde en door de klant aanvaarde activiteiten en de aldus op haar genomen verbintenis(sen) alle voor de goede uitvoering van deze overeenkomst vereiste bekwame personen, geschikt materiaal edm. ter beschikking stellen van de klant.

ONTPOP zal met eigen medewerkers en/of door beroep te doen op door ONTPOP aan te duiden derden naar eigen inzicht haar tijd en zorg besteden aan de coördinatie en uitvoering van haar taken, een en ander buiten elk dienstverband en in volledige zelfstandigheid.

Ter bescherming van de klant en ter voorkoming dat zou vermoed worden dat de medewerkers en aangestelden van ONTPOP zouden beschouwd worden als werknemers van de klant, benadrukken partijen dat deze overeenkomst onder geen enkel beding aanleiding zal geven tot toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze voorwaarde is essentieel voor het tot stand komen van de wilsovereenstemming tussen partijen.

Artikel 2 - Informatie en vergunningen

De klant verbindt er zich toe ONTPOP onmiddellijk in te lichten omtrent iedere moeilijkheid die de uitvoering van de samenwerking op het door de klant vastgelegde tijdstip en de door de klant vastgelegde locatie zou kunnen verstoren en zal aan ONTPOP elke nuttige inlichting verstrekken, die de samenwerking kan vergemakkelijken.

Wanneer de klant zelf een locatie voorziet (normaal stelt ONTPOP de klant een locatie voor), dan draagt deze zelf zorg voorhet bekomen en behouden van de nodige vergunningen, erkenningen of toelatingen die vereist zijn om ONTPOP toe te laten haar verbintenissen na te komen.

Artikel 3 - Betalingsvoorwaarden

De klant betaalt ONTPOP het voorgestelde en door de klant aanvaarde budget in de volgende schijven:

•25 % bij de ondertekening van het boekingsovereenkomst•75 % uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het evenement.

Alle budgetposten zijn in €, exclusief BTW, eventuele bijkomende verzekeringen
en alle andere eventuele taksen, heffingen, lasten..

Artikel 4 – Middelenverbintenis - veiligheid - verzekeringen

Het door ONTPOP ten voordele van de klant in de uitvoering van haar opdracht gepresteerde vormt een middelenverbintenis voor ONTPOP.

De klant, dewelke eveneens een middelenverbintenis t.a.v. ONTPOP aangaat, bevestigt dat zijn medewerking even belangrijk is voor de goede uitwerking van het event en naar best vermogen zal samenwerken met ONTPOP .

De klant zal er dus zorg voor dragen dat ONTPOP haar verbintenissen kan uitvoeren in een omgeving die voldoet aan de strengste vereisten van veiligheid en hygiëne, waarbij deze conform dient te zijn aan de desgevallend bijkomend door ONTPOP aan de klant meegedeelde veiligheidsvoorwaarden.

ONTPOP kan weigeren een overeengekomen verbintenis uit te voeren wanneer aan de basis- en / of eventuele bijkomende veiligheidsvoorwaarden niet werd voldaan. De klant is geheel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar ingezette werknemers en aangestelden.

De klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onvoorzichtig, onaangepast of onveilig gedrag van haar werknemers en aangestelden aan of met betrekking tot het event.

Waar vereist zal de klant zelf nagaan of haar medewerkers en aangestelden over een geldig rijbewijs beschikken; de klant draagt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dienaangaande.

ONTPOP garandeert dat haar eventuele burgerlijke aansprakelijkheid en deze van haar werknemers – met uitsluiting van eventuele derden (d.w.z. andere dan de werknemers van ONTPOP) - maximaal zijn verzekerd voor ongevallen tijdens een event en ingevolge door ONTPOP geleverde materialen als volgt : EUR 1.240.000 letselschade per event,

EUR 125.000 zaakschade, EUR 125.000 onstoffelijke schade, zaakschade en onstoffelijke schade door brand en EUR 125.000 milieuschade.

De klant kan mits zijn tijdig én uitdrukkelijk verzoek hiertoe bij ONTPOP opteren voor een verhoogde dekking van één of meervan voormelde risico’ s.

De klant is er zich terdege van bewust dat hij – voor zover hij niet opteert voor een verhoogde verzekeringsdekking, hij naast de bestaande verzekeringsdekking geen enkele aanspraak kan maken lastens ONTPOP. Voor zover als nodig doet de klant voor deze mogelijke bijkomende schade dan ook afstand van verhaal t.o.v. ONTPOP, dat – niettegenstaande ONTPOP de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen voor het in de mate van het mogelijke vrijwaren van de veiligheid van alle deelnemers – bepaalde activiteiten, het aanwenden van bepaalde materialen, voertuigen, etc. (niet-limitatieve opsomming), al dan niet fysieke risico’s kunnen inhouden.

De klant dient na te gaan of een personeelsevent onder de eigen personeelsverzekering valt – desgevallend dient de verzekeringsmaatschappij van de klant hierover evenwel tijdig te worden ingelicht. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk.

ONTPOP is aansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade ontstaan tijdens of door ONTPOP geleverde events, voor zover kan worden aangetoond dat ONTPOP een fout beging in de uitvoering hiervan én wordt bewezen dat de schade door deze fout werd veroorzaakt. Behoudens in geval van opzet of grove

schuld van ONTPOP, en behoudens indien de veroorzaakte schade door de polis burgerlijke aansprakelijkheid van ONTPOP gedekt is, is ONTPOP in elk geval slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het betaalde factuurbedrag van de events waardoor de schade werd veroorzaakt. Het hierin bepaalde laat de dwingende wettelijke aansprakelijkheid van ONTPOP op grond van productaansprakelijkheid en de Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 onverlet. ONTPOP is niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder gederfde winst.

Schade zal enkel vergoed worden voorzover deze door de schadelijder zo snel mogelijk en ter plaatse aan ONTPOP wordt gemeld, zodat de oorzaak van de schade kan worden vastgesteld en de gevolgen ervan kunnen worden beperkt.

De klant is er zich van bewust dat bij gebreke aan onmiddellijke melding ONTPOP geen enkele aansprakelijkheid zal dragen.

Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle bestaande of toekomstige intellectuele (en gelijkaardige) eigendomsrechten, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: octrooirechten en know how, merkenrechten en domeinnamen, auteurs- en naburige rechten, rechten op tekeningen en modellen (hierna de "Intellectuele Eigendomsrechten") m.b.t. concepten, draaiboeken, scenario’s, schriftelijke documenten, schetsen, grafieken, grafisch materiaal, databanken, gegevens, software, know-how of andere creaties die ONTPOP tijdens de events gebruikt of voor de events creëert (hierna de "Werken") en die al dan niet speciaal voor de klant ontwikkeld zijn, blijven de uitsluitende eigendom van ONTPOP behoudens andersluidende overeenkomst.

5.2 ONTPOP verleent aan de klant, die aanvaardt, voor de duur van de overeenkomst, een niet overdraagbare, zonder recht tot sublicentie, en niet exclusieve licentie, op alle Intellectuele Eigendomsrechten van ONTPOP op de Werken, en dit in de mate vereist voor de uitvoering van het event voor de klant.

Artikel 6 – Confidentialiteit en niet-concurrentiebeding


6.1 Tenzij anders bepaald in deze
overeenkomst zal onthoudt de klant er zich op de meest uitdrukkelijk wijze van de door ONTPOP in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst op eender welke wijze ter beschikking gestelde informatie, geleverde diensten en materialen (niet- limitatieve opsomming), met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, ideeën, concepten, methodes, know-how of commerciële en/of financiële informatie (hierna de "Confidentiële Informatie"), zelf te commercialiseren of deze op welke wijze dan ook terkennis te brengen of ter beschikking te stellen van derden. De klant zal slechts kopieën van de Confidentiële Informatie mogen nemen voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst. De klant zal Confidentiële Informatie slechts aan deze van zijn werknemers of aangestelden mogen meedelen die rechtstreeks in de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken, op voorwaarde dat deze werknemers en aangestelden met de klant een vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben gesloten met verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van de Confidentiële Informatie die minstens even streng zijn als de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst. De klant verbindt zich ertoe onmiddellijk, op aanvraag van ONTPOP, alle nodige maatregelen te nemen voor de strikte naleving van voormelde vertrouwelijkheidsovereenkomsten met werknemers en aangestelden van de klant.

De klant stemt ermee in om bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden ook, de Confidentiële Informatie onmiddellijk aan ONTPOP terug te bezorgen of deze, op specifieke aanvraag van ONTPOP
te vernietigen.

6.2 De klant zal erzich op de meest strikte wijze – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONTPOP – van onthouden rechtstreeks of onrechtstreeks soortgelijke activiteiten als ONTPOP te ontplooien die als concurrerend kunnen aangemerkt worden ten aanzien van ONTPOP, hetzij door in dienst te treden van één van de rechtstreekse concurrenten van ONTPOP, hetzij door het bekleden van een bestuursmandaat binnen de onderneming van een rechtstreekse concurrent van ONTPOP, hetzij door samen te werken met een rechtstreekse concurrent van ONTPOP, hetzij door op zelfstandige basis een concurrerende activiteit in de sector van het organiseren van events te lanceren. De beperking van de concurrentie geldt wereldwijd.

6.3 De klant zal erzich op de meest strikte wijze – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONTPOP – van onthouden rechtstreeks of onrechtstreeks beroep te doen op bedienden, medecontractanten, medewerkers of dergelijke van ONTPOP, noch op zelfstandige basis, noch in vast of los dienstverband.

6.4 Bij overtreding van één of meerdere bepalingen van artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden doorde klant is deze laatste gehouden tothet betalen van een billijke en forfaitaire schade vergoeding aan ONTPOP van 10.000 € per inbreuk, onverminderd het recht om eventueel effectief bijkomende schadevergoeding te eisen.

6.5 De bepalingen van artikel 6.1, 6.3 en 6.4 van deze overeenkomst overleven de beëindiging van de overeenkomst voor eender welke reden gedurende een periode van tien (10) jaar na de datum van beëindiging. De bepalingen van artikel 6.2 van deze overeenkomst overleven de beëindiging van de overeenkomst voor eender welke reden gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van beëindiging

Artikel 7 - Beëindiging / verbreking

Tenzij anders voorzien in de overeenkomst kan deze overeenkomst enkel worden beëindigd door beide partijen in onderling, schriftelijk bevestigd, akkoord. De klant ziet af van de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van ernstige tekortkoming van één van de partijen ten opzichte van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, zonder dat daar binnen tien (10) kalenderdagen na de kennisgeving van de tekortkoming door de andere partij, aan verholpen is, mag deze overeenkomst van rechtswege worden verbroken op het verzoek van deze andere partij, behoudens een tegengestelde bepaling in deze overeenkomst, en onverminderd het recht van deze andere partij om schadeloosstelling te eisen.

Indien de klant nalaat om aan ONTPOP verschuldigde bedragen tijdelijk te betalen, alsmede in geval van vereffening, gerechtelijk akkoord of faillissement van de klant, is ONTPOP gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen ofte ontbinden dan welde uitvoering van deze overeenkomst op te schorten. In dit geval wordt al hetgeen de klant aan ONTPOP verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

Indien de klant deze overeenkomst verbreekt om elke andere reden dan een bewezen zware fout in hoofde van ONTPOP, zal de klant gehouden zijn ONTPOP integraal te vergoeden voor de schade dewelke zij lijdt

ingevolge deze verbreking.

De klant is er zich van bewust dat deze schadevergoeding – mede gelet op de desgevallend reeds aangegane engagementen van ONTPOP ten aanzien van haar medewerkers en/of derde aangestelden – aanzienlijk kan zijn.

De schadevergoeding die ONTPOP toekomt zal minimaal, d.w.z. behoudens de mogelijkheid voor ONTPOP om enige grotere schade aan te tonen, het volgende percentage op de door ONTPOP voorgestelde en door de klant aanvaarde budget, bedragen:
bij verbreking meer dan 30 dagen voor event minimaal en forfaitair 25 %, bij verbreking van minder dan 30 dagen voor event minimaal en forfaitair 50 %,
bij verbreking van minder dan 14 dagen voor event minimaal en forfaitair 75%en
bij verbreking van minder dan 7 dagen voor event minimaal en forfaitair 100 %.

Dit alles geldt tevens in geval van gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst. De aan ONTPOP toekomende schadevergoeding is dan in zijn geheel verschuldigd.

Indien om redenen buiten haar wil (niet-limitatieve opsomming: overmacht, stakingen, weersomstandigheden, technische defecten, black- out elektriciteit, etc.) bepaalde events niet kunnen worden geleverd zoals overeengekomen, zal ONTPOP aan de klant trachten vergelijkbare alternatieven voor te stellen, waarbij het de klant vrij staat deze te aanvaarden of te verwerpen. Indien de klant echter dergelijk voorstel / alternatief zonder gegronde redenen verwerpt of wanneer volgens ONTPOP geen alternatieven kunnen worden voorgesteld, zal ONTPOP van al haar verplichtingen jegens de klant bevrijd zijn, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

ONTPOP zal evenmin enige aansprakelijkheid dragen jegens de klant of schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant indien zij omwille van de veiligheid zou beslissen om bepaalde events geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of bepaalde materialen en/ of andere niet ter beschikking te stellen of te leveren.

Artikel 8 - Wijzigingen

Huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande en kan slechts worden gewijzigd tussen partijen en middels schriftelijk akkoord van beide partijen onder verwijzing naar onderhavige overeenkomst. De nietigheid of niet- uitvoerbaarheid van één of meer clausules van onderhavige overeenkomst strekt zich niet uit tot de andere clausules ervan. Al wat niet expliciet in huidige overeenkomst werd voorzien, valt onder de toepassing van de gemeenrechtelijke wettelijke bepalingen. De niet toepassing van een bepaling van deze overeenkomst brengt niet met zich mee dat ONTPOP aan de toepassing hiervan in een gelijkaardig geval verzaakt heeft. Indien één van de bepalingen van deze overeenkomst omwille van nietigheid of risico van nietigheid niet kan ingeroepen worden, komen de partijen overeen om deze bepaling door een andere bepaling die, qua inhoud en draagwijdte, zoveel mogelijk met de nietige of vernietigbare bepaling zal overeenstemmen, zonder echter de andere bepalingen van deze overeenkomst te beïnvloeden.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. De Nederlandstalige versie van deze tekst is bindend en primeert boven elke vertaling. Betwistingen m.b.t. de uitvoering van deze overeenkomst worden gevoerd in het Nederlands en zullen worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x